Ana Sayfa | English | Ege Üniversitesi | Posta Sunucusu
 
 
 
 
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şafak Ermertcan
Öğretim Üyeleri ve Elemanları
Prof. Dr. Mine Hoşgör Limoncu
Doç. Dr. Hüseyin Taşlı
Yrd. Doç. Dr. Bayri Eraç
Ar. Gör. Dr. F. Ferda Yılmaz
Ar. Gör. İsmail Öztürk
Ar. Gör. Kerem Yılmaz
 
Geri
 

     
  Kullanıcı Adı
  Şifre
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1975 yılında kurulan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji, insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların özelliklerini, bu mikroorganizmaların neden oldugu hastalıkları ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemleri inceler. Antimikrobiyal ajanlar ve mikrobiyal kaynaklı ürünlerin üretimi, kalite kontrolü ve kullanımının yanı sıra sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri ve genel hijyen gibi konular da ilgi alanına girer.

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, interdisipliner bir bilim dalı olan Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki temel kavramları özümsemis ve bunları meslegin her alanında uygulama yetenegine sahip eczacılar yetistirmeyi amaç edinmistir. Bunun yanı sıra, Anabilim Dalımız, Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki gelismeleri yakından takip ederek toplum saglıgına hizmet eden güncel arastırmalar yapmayı ve bu sekilde edindigi bilgi birikimini ögrencilerine en etkin sekilde aktarmayı hedeflemektedir.

Anabilim Dalımızca Eczacılık Fakültesi ögrencilerine Farmasötik Mikrobiyoloji- İmmünoloji I ve II dersleri verilmektedir. Bunun yanı sıra, Serbest eczacılık ve hastanede eczacılık uygulamaları, Kozmetik, İlaçta iyi üretim uygulamaları, Farmasötik kalite kontrol ve Farmasötik biyoteknoloji adlı derslerde de Anabilim Dalımız kendi alanına giren konularda katkı saglamaktadır. Ayrıca, Fitoterapi yüksek lisans programı kapsamında, ögretim üyelerimiz tarafından ilgili dersler verilmektedir. Anabilim Dalımızın Farmasötik Mikrobiyoloji yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bu programlara eczacılık ve veterinerlik fakülteleri ile fen fakülteleri biyoloji mezunları basvurabilmektedir.

 
 
  1. Antimikrobiyallere direnç ve moleküler mekanizmaları
  2. Farmasötik ürünlerin ve kozmetiklerin mikrobiyolojik yönden incelenmesi
  3. Bitkisel kökenli veya sentetik maddelerin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri
  4. Antibiyotik kombinasyonlarının etkilesimleri
  5. Hastane kaynaklı infeksiyon etkenlerinde antimikrobiyal direnç ve moleküler epidemiyoloji

 
 

DERSLER

LİSANS DERSLERİ

Farmasötik Mikrobiyoloji-İmmunoloji-I (3 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi
: Mikroorganizmaların temel özellikleri, mikroorganizma-konak,mikroorganizma-ilaç ilişkileri ve immun sistem hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu konularda donanımlı eczacı yetiştirmek hedeflenmektedir.
Dersin
İçeriği: Genel Mikrobiyoloji: Mikroorganizmaların şekli, hücre yapısı, genetiközellikleri, metabolizmaları ve üreme özellikleri, bakteriyel patogenez, sterilizasyon vedezenfeksiyon yöntemleri, ilaç-mikroorganizma ilişkileri, antimikrobiyaller, etki spektrumlarıve direnç mekanizmaları gibi konuları kapsar.
İmmunoloji: Bağışık yanıt, antijenler, antikorlar, antijen-antikor reaksiyonları ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını kapsar.

Farmasötik Mikrobiyoloji-İmmunoloji-II (6 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi
: İnsanlarda infeksiyon hastalıkları, etkenleri, tanıları ve tedavilerinde kullanılan antimikrobiyaller, infeksiyon immunolojisi ve mikrobiyolojinin ilaç endüstrisindeki yeri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu konularda donanımlı eczacı yetiştirmek hedeflenmektedir.
Dersin
İçeriği: Özel Mikrobiyoloji: Mikroorganizmaların özellikleri, yaptıkları hastalıklar, tanı yöntemleri, tedavileri, epidemiyolojik özellikleri ve korunma yolları gibi konuları kapsar. Pratik çalışmalarda da mikroorganizmaların özellikleri incelenerek identifikasyonu yapılmaktadır.İmmunoloji: İnfeksiyon etkenlerine karşı konakta gelişen hücresel ve sıvısal bağışık yanıtın özellikleri, bu bağışık yanıt ürünlerini saptama yöntemleri ve tanıdaki yerlerini kapsar.
Farmasötik Mikrobiyoloji
: Antibiyotiklerin üretimi, farmasötik ürünleri etkileyen mikroorganizma ekolojisi, fabrika ve hastane hijyeni, steril farmasötik ürünler, farmasötik ürünlerde mikrobiyal bozulma ve korunma, mikrobiyal orijinli farmasötik ürünler gibi konuları kapsar.

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Genel Mikrobiyoloji (3 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Mikroorganizmalar, antibiyotikler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konularında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği: Mikroorganizmaların şekli, hücre yapısı, genetik özellikleri, metabolizmalarıve üreme özellikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, ilaç-mikroorganizmailişkileri, antibiyotikler, etki spektrumları ve direnç mekanizmaları gibi konuları kapsar.

Özel Mikrobiyoloji-I (4 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Gram pozitif koklar, Gram negatif koklar, Gram pozitif basiller,Gram negatif basiller, anaerobik patojen bakteriler ve neden oldukları infeksiyonlar hakkındaöğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği: Yukarıda adı geçen bakterilerin özellikleri, yaptıkları hastalıklar,epidemiyolojisi ve korunma yolları belirtilmektedir. Pratik çalışmalarda da bu bakterilerinözellikleri incelenerek identifikasyonu yapılmaktadır.

Özel Mikrobiyoloji-II (4 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Mikobakteriler, Spiroketler, Klamidyalar, Riketsiyalar,Mikoplazmalar gibi bakteriler, virüsler ve mantarlar ile bunların neden oldukları infeksiyonlarhakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği:
Yukarıda adı geçen mikroorganizmaların özellikleri, yaptıkları hastalıklar,epidemiyolojisi ve korunma yolları belirtilmektedir. Pratik çalışmalarda da bakterilerinözellikleri incelenerek identifikasyonu ve mantar tanımlaması yapılmaktadır.

Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerleri (4 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Mikroorganizmaların üretilmesinde kullanılan besiyerleri hakkındaöğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği: Mikroorganizmaların üretildikleri besiyerleri hakkında öğrencilere bilgiverilmekte, pratik çalışmalarda besiyerlerinin hazırlanması öğretilmektedir.

Mikrobiyolojik Yöntemler (3 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Mikroorganizmaların incelenmesinde kullanılan yöntemlerhakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği:
Mikroorganizmaların üretilmesi, identifikasyonu, boyama yöntemleri veantibiyotik duyarlılık testleri anlatılmakta, laboratuvarda pratik çalışmalar yapılmaktadır.

Seminer (0 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Öğrencilere literatür tarama, araştırma yapma ve sunumda temelkuralları öğretmek.
Dersin İçeriği:
Bu derste spesifik konular araştırılır ve tartışılır.

Mikrobiyal Genetiğe Giriş(2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Mikroorganizmaların genetik yapısı hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: Bu derste mikroorganizmaların genetik yapısı hakkında temel bilgilerverilmektedir.

İmmunolojiye Giriş(2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Bağışıklık sistemi hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği:
Bağışık yanıt, antijenler, antikorlar, antijen-antikor reaksiyonları, aşılar veserumlar, kompleman sistemi ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını içermektedir.

Endüstriyel Mikrobiyoloji (2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Mikroorganizmaların, özellikle farmasötik endüstrideki öneminivurgulamaktır.
Dersin İçeriği:
Mikroorganizmaların farmasötik endüstrideki temel kullanımları ve önemianlatılmaktadır.

DOKTORA DERSLERİ

Temel Bakteriyoloji (3 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi: B
akterilerin temel özellikleri hakkında öğrencileribilgilendirmektir.
Dersin İçeriği:
Canlılar alemi ve bakterilerin yeri, bakterilerin şekilleri, hücre yapıları,genetik özellikleri, metabolizmaları, üreme özellikleri, bakteriyel patogenez, bakteri-bakterive konak-bakteri ilişkileri irdelenecektir. Gerekli konularda uygulama yapılacaktır.

Temel Viroloji (2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Virusların genel özelliklerinin anlaşılması, morfolojik ve kimyasalyapıları, sınıflandırılmaları, replikasyonları, patogenezi ve immünite mekanizmaları gibikonuların özetlenmesi.
Dersin İçeriği: Temel viroloji dersi; virusların genel özellikleri, morfoloji ve kimyasalyapıları, temel genom özellikleri, replikasyon stratejileri, sınıflandırılma kriterleri, virus­konak hücre ilişkisi ve virus infeksiyonlarında patogenez ve immünite gibi konuları kapsar.

Mikrobiyolojik Laboratuvar Uygulamaları (2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Mikrobiyoloji laboratuvarında araştırmaya ve hastalık tanısınayönelik tekniklerin uygulanması.
Dersin İçeriği:
Bakterilerin üretilmesi, identifikasyonu, boyama yöntemleri, antibiyotik duyarlılık testleri ve serolojik testler; mikolojik inceleme yöntemleri; viral serolojik testler.

İleri Farmasötik Mikrobiyoloji (3 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Farmasötik ürünlerin üretimi ve stabilitesinde mikroorganizmaların rolü, bazı farmasötik ürünlerin üretim koşulları ve mikrobiyal bozulmayı önlemede kullanılan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Antibiyotiklerin, steril farmasötik ürünlerin ve mikrobiyal kaynaklı farmasötik ürünlerin üretim şartları ve özellikleri, bu ürünleri etkileyen mikroorganizma ekolojisi, mikrobiyal bozulma ve önleme yöntemleri gibi konuları kapsar.

Bakteri Genetiği (2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Bakterilerin genetik özelliklerinin anlaşılması ve hastalık,patogenez, virülans, patojenite, direnç gibi konulara genetik açıdan bakışın kazandırılması.
Dersin İçeriği:
Bakteri genetiğine giriş, temel kavramlar, bakteri hücre yapısı, bakteri genomözellikleri, ökaryot-prokaryot fark ve benzeşmeleri, bakterilerde DNA replikasyonu,transkripsiyon, protein sentezi, transkripsiyonun kontrolü, bakterilerde gen kavramı, gen fonksiyonları, bir gen - bir enzim kuramı, operon kavramı, bakterilerde mutasyonlar, bakteriyofajlar, plazmidler, bakteriler arası genetik madde aktarımı, bakterilerde rekombinasyon, bakteri gen haritalaması gibi konuları kapsar.

Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon (1 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili temel kavramların vearadaki farkların bilinmesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyonda kullanılan yöntem ve bileşiklerile bunların ideal uygulama koşulları hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Mikroorganizmalar üzerine etki eden faktörler, sterilizasyon vedezenfeksiyonla ilgili temel tanımlar, dezenfektan olarak kullanılan bileşikler ve etkimekanizmaları, sterilizasyon yöntemleri ile bunların özelliklerini konu eder.

Laboratuvar Güvenliği (1 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma kurallarının öğrenilmesi,çalışan için risk oluşturan bazı mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibi olunmasıhedeflenmektedir.
Dersin İçeriği:
Mikrobiyoloji laboratuvarında en çok kullanılan yöntem ve cihazlarınözellikleri, güvenlik kuralları, çalışan sağlığını riske sokan mikroorganizmalar ve özellikleri,güvenlik ekipmanları ve kullanım şekillerini konu eder.

Genel Mikoloji (2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Öğrenciler bu derste mantarların yapısal ve mikrobiyolojik özellikleri, mantarların sınıflandırılması, mantarların neden olduğu infeksiyonlar, bunlarıntanısı ve tedavisi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğinde mantarların yapısal özellikleri, mantarlarınsınıflandırılması, maya mantarlarının özellikleri ve neden oldukları infeksiyonlar, küfmantarlarının ayırt edici özellikleri ve neden oldukları infeksiyonlar, difazik mantarların
özellikleri, mantar infeksiyonlarında tanı yöntemleri, mantar infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antifungaller gibi konular yer alacaktır.

İleri Bakteriyoloji (3 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Bu derste bakterilerin mikrobiyolojik özellikleri, antijenik yapı ve toksinleri, yaptıkları hastalıklar, hastalıkların patogenezi, tanı yöntemleri, tedavileri, epidemiyolojik özellikleri ve korunma yolları gibi konular hakkında öğrenciler bilgilendirilecektir.
Dersin İçeriği: Gram pozitif koklar, Gram negatif koklar, Gram pozitif basiller, Gram negatif basiller, Anaerobik patojen bakteriler, Mikobakteriler, Spiroketler, Klamidyalar, Riketsiyalar ve Mikoplazmalar’ın özellikleri ve sebep oldukları infeksiyonlar ayrıntılı olarak irdelenecektir. Pratik çalışmalarda bakterilerin özellikleri incelenerek, tanımlanmaları yapılacaktır.

Antimikrobiyal Ajanlar Ve Direnç Mekanizmaları (2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Antimikrobiyal tedavide temel kavramların öğrenilmesi,antimikrobiyal ajanların etki mekanizmalarının ve mikroorganizmaların antimikrobiyallerehangi yollarla direnç kazandıklarının bilinmesi.
Dersin İçeriği:
Antimikrobiyal tedavinin temel özellikleri, antimikrobiyallerin etkimekanizmaları ve buna göre sınıflandırılmaları, mikroorganizmalarda görülen antimikrobiyaldirencin tipleri ve direnç mekanizmaları, direncin sınırlandırılması için alınacak önlemler gibikonuları kapsar.

İleri Viroloji (2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Viral hastalıkların oluşmekanizmalarının ve patogenezininanlaşılması, örnek alımı, laboratuvar testlerinin uygulanması ve sonuçların yorumu.
Dersin İçeriği: İnsanlarda hastalık oluşturan virusların; genel, morfolojik ve molekülerözellikleri, sınıflandırılması, yaptığı hastalıklar, hastalıkların patogenezi, epidemiyolojisi,klinik ve laboratuvar tanıları, tedavi ve korunma yöntemleri konu edilmektedir.

İmmunoloji (2 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Öğrencilerin immun sistemin yapısı, işleyişi, doğal ve edinselimmun yanıt, aşırı duyarlılık reaksiyonları ile aktif ve pasif immunizasyon hakkında bilgisahibi olmaları sağlanacak.
Dersin İçeriği: İmmunoloji dersi immun sistemi oluşturan hücreler ve organlar, antijenlerinyapısı, antikorların yapısı, antijen-antikor ilişkileri, sitokinler, kompleman sistemi, hücresel vesıvısal bağışık yanıt, aktif ve pasif immunizasyon ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarınıkapsayacaktır.

Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler (3 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Mikrobiyolojik moleküler tekniklerin kullanımı.
Dersin İçeriği: İnfeksiyon hastalıklarının tanısında ve araştırılmasında kullanılan moleküleryöntemler çalışma prensipleri ile beraber aktarılır. Nükleik asit çoğaltma yöntemleri,polimeraz zincir reksiyonu (PCR) ve tipleri, PCR tabanlı tiplendirme yöntemleri, molekülerepidemiyoloji, restriksiyon analizi, plazmid analizi ve DNA dizi analizi.

Toplum Kökenli İnfeksiyonlar (1 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Toplumda sık karşılaşılan infeksiyonlar, bu infeksiyonlarınetkenleri, tanı, tedavi ve korunma yöntemleri haklkında öğrenciler bilgilendirileceklerdir.
Dersin İçeriği:
Bu derste toplumda sık karşılaşılan infeksiyonların genel özellikleri, idar yolu infeksiyonları, solunum sistemi infeksiyonları, sindirim sistemi infeksiyonları, santral sinirsistemi infeksiyonları, hepatitler ve AIDS hastalığı ile ilgili olarak bu infeksiyonlarınetkenleri, tanı, tedavi ve korunma yöntemleri ele alınacaktır.

Hastane İnfeksiyonları (1 ECTS Kredisi):
Dersin Amacı ve Hedefi:
Hastanede sık karşılaşılan nozokomiyal infeksiyonlar ve tedavileriile bu infeksiyonlarda izolasyon ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
Dersin İçeriği:
Bunun için hastane infeksiyonlarını kontrol ve izolasyon yöntemleri, elyıkama ve el dezenfeksiyonu, çoğul dirençli nozokomiyal bakteri infeksiyonları, nozokomiyalfungal ve viral infeksiyonlar ile özel konakta nozokomiyal infeksiyonlar gibi konular irdelenecektir.